باران امروز

و باران میزند امروز و من یاد تو افتادم نگاه بی فروغم در ته بی رنگی امروز می ماند و مکثی و سکوتی و ...

به یاد امیر عزیزم

و چهارمین سال رفتنش

/ 3 نظر / 7 بازدید
محمدرضا

یادش بخیر

rxdelta

یاد باد آن روزگاران... من شکستم تا تو را عاشق کنم؛ بعد من باران فقط آب است و بس...