همدردی با کنکوری های امسال

طبق معمول طرحی آزمایش نشده در این مملکت به اجرا گذاشته شد...

آخر تقصیر آن کنکوری از همه جا بیخبر چه بود که امسال با وجود رتبه ی خوب حتی قبول هم نشد...

کسی که با مقایسه رتبه خود با سال های گذشته انتخاب رشته کرده ...

همدردی من مخصوصا با شهرستانی هایی است که رتبه های در حد دانشگاه تهران، صنعتی شریف آورده اند ولی هرگز به این دانشگاه ها راه پیدا نمی کنند...

وای از این بی قانونی که با لفافه ی قانون نفس ها را محبوس میکنه

/ 3 نظر / 7 بازدید
علی

کاملا موافقم