هم مرگ بر زمان شما نیز بگذرد

هم مـــــــرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شمــــــــــــا نیز بگذرد
واین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بـــــر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خــــــــــــــــزان نکبت ایام، ناگهان
بــــــر باغ وبوستان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمــــــــان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعوی ســـگان شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
هم بــــر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچــــــــار کاروان شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمــــــــل سپر کنیم
تا سختــــــــی کمان شما نیز بگذرد
آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گــــــــرد سم خران شما نیز بگذرد

سیف الدین محمد فرغانی

/ 2 نظر / 9 بازدید
مریم

ای کاش "رونق زمان آنها نیز بگذرد"... زود... زود... و ما به چشم ببینیم این گذشتن را...

رویا

بهای اینهمه دلخون کردن به چند است؟ دلشان سیاه!