عشق حسین

ای عاشقان من عاشق عشق حسینم

جانم به قربانت تو  ای  سلطان   دینم

ای کشته  در راه  حقیقت،  یا معینم

سوزد دلم از بهر  لبهای  حسینم

/ 2 نظر / 6 بازدید