بی خبران

به نظرم رباعی زیر از حکیم عمر خیام بی ارتباط با  جناح بندی های سیاسی موجود نیست.

قومی متفکرند اندر ره دیـــــن

                                                قومی به گمـــان فتاده در راه یقیـــن

می‌ترسم از آنکه بانگ آید روزی

                                                کای بی‌خبران راه نه آن ‌است و نه این (خیام)

/ 1 نظر / 3 بازدید