جوانه ی سرسبز

شعر زیبای زیر را احمد در وبلاگ خود گذاشته که این گونه شروع می شود:

من آن جوانه‌ء سرسبزم، کنار کنده‌ء خشکیده 

سر از سکوت برآورده، به سوی نور روییده

 

 منم بشارت فردایی، که دشت باز بپاخیزد

و سرزمین نیاکان را، به رنگ زندگی آمیزد

 یاد این عکس  و حس و حال آن موقع افتادم:

جوانه ی سبز 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رنگ بی رنگی

چه جالب لینک من هنوز اینجاست و شما هنوز هم سر میزنید به رنگ بی رنگی...